El proper dimecres 30 de gener de 2019, a les 17.00 hores en 1a. convocatòria i a les 17.30 hores en 2a. convocatòria, tindrà lloc l’ Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Aquesta assemblea es celebrarà al Consell Comarcal del Baix Llobregat ubicat al Parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat (Ctra. N-340 km 1249)

Ordre del dia: 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
  2. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2017/2018 (1 de setembre de 2017 al 31 d’agost de 2018) i de la liquidació del pressupost de l’ exercici junt amb el corresponent informe d’auditoria de comptes anuals.
  3. Aprovació de la gestió duta a terme durant l’exercici 2017/2018 per la Comissió Directiva.
  4. Valoració inici activitats curs 2018-19.
  5. Assumptes sobrevinguts.
  6. Precs i preguntes.

El president

Sant Feliu de Llobregat, 13 de desembre 2018