Des del Departament d’Atenció a les Entitats (DAEE), us apropem les últimes informacions d’importància per al dia a dia de les entitats:

RESOLUCIÓ SLT/2860/2021, de 22 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00:00 hores del dia 23 de setembre de 2021. La durada de les mesures s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 30 de setembre de 2021.

MODIFICACIONS:

 • Ampliació horari d’obertura de 06.00 hores a 01.00 hores.

Horaris d’Obertura i Tancament:

 • L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 01.00 hores del dia següent en cas d’activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es recomana que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
 2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, no s’hi permet el consum ni d’aliments ni begudes. S’exceptuen d’aquesta prohibició els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.
 3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 • Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
  • S’estableixi un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen.
  • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
  • Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva. L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 2.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 2.

Queden eximits de la presentació d’aquesta declaració els titulars de les instal·lacions i equipaments que hagin presentat la corresponent declaració conforme a les condicions establertes en l’annex 1 de la Resolució 1934/2021, de 18 de juny, sempre que no hi hagi cap canvi en l’empresa o personal de manteniment habilitat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.

  • Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
  • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l’aire lliure, amb subjecció a l’aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 4.000 persones.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 70% de l’autoritzat i un nombre màxim de 1.000 persones. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.

c) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 per a tots els espais i locals oberts al públic i es garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 3, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000

El desenvolupament de competicions en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de la instal·lació o equipament esportiu d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes als annexos 1 i 2.

A la declaració hi haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada d’acord amb els criteris establerts a l’annex 2.

Queden eximits de la presentació d’aquesta declaració els titulars de les instal·lacions i equipaments que hagin presentat la corresponent declaració conforme a les condicions establertes en l’annex 1 de la  Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, sempre que no hi hagi cap canvi en l’empresa o personal de manteniment habilitat.

 

d) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l’activitat es pot dur a terme amb subjecció a l’aforament del 40% de l’autoritzat, si són a l’aire lliure, o del 30% de l’autoritzar si són espais tancats, sempre que es compleixin els requisits següents

  • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida i banys, que han de ser d’un màxim de 4.000 persones en seients preassignat i, preferentment, públic abonat i local.
  • Es permet servei de restauració, coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l’àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d’aliments.
  • Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S’ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l’obligatorietat de l’ús de la mascareta durant l’esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència en compliment del que s’estableix en l’annex 1.
  • El desenvolupament d’aquestes activitats en aquestes condicions requereix la presentació prèvia per part del titular de l’activitat d’una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s’informarà de les mesures de sectorització i de les característiques dels controls d’accessos i mobilitat, en compliment de les condicions establertes a l’annex 1.

e) En allò no previst en aquesta Resolució, l’organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s’ha de fer d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

 

Assemblees:

Es permet la celebració d’assemblees d’entitats esportives, de manera presencial, limitant l’aforament al 70% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 1.000 persones, i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. En instal·lacions i equipaments en espais oberts o bé en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2 per a tots els espais i locals oberts al públic, així com les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1, respectant el límit de l’aforament al 70%, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones.

Els titulars de les entitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’entitat en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 2.

Queden eximits de la presentació d’aquesta declaració els titulars de les entitats que hagin presentat la corresponent declaració conforme a les condicions establertes en l’annex 1 de la Resolució 1934/2021, de 18 de juny, sempre que no hi hagi cap canvi en l’empresa o personal de manteniment habilitat.

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

 1. Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d’esport escolar, organitzades dins o fora d’un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d’acord amb el document Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

 

 1. L’esport federat es pot dur a terme d’acord amb la seva normativa sectorial.

 

 1. Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l’àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l’aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Compartim amb vosaltres l’enllaç d’aquesta informació i els recursos:

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.